Regulamin open calla na Post P_rn Arts Fest 2024

  1. Termin i miejsce: 05-09 czerwca 2024, Kinoteka, Warszawa, Polska
  2. Zgłoszenie filmu na festiwal jest bezpłatne.
  3. Zgłosić film można wysyłając wypełniony formularz dostępny (tutaj – klik) wraz z linkiem do filmu umieszczonego online na np. Vimeo, YouTube, itp. W czasie trwania selekcji i festiwalu hasła do linków nie mogą być zmieniane. Każdy zgłaszany film wymaga wypełnienia osobnego formularza zgłoszeniowego. Jedna osoba / firma może zgłosić max. 3 filmy.
  4. TERMIN ZGŁOSZENIA FILMÓW UPŁYWA 15 KWIETNIA 2024! Organizatorzy proszą o zgłaszanie filmów z wyprzedzeniem – im szybciej, tym lepiej! Osoby zgłaszające filmy zostaną powiadomione do 20 kwietnia 2024 roku o zakwalifikowaniu filmu / filmów na festiwal. Pliki cyfrowe zakwalifikowanych filmów muszą być przesłane do festiwalu najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku.
  5. Wszystkie filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z angielskimi napisami. 
  6. Festiwal nie wysyła powiadomień do zgłaszających, których filmy nie zostały zakwalifikowane do festiwalu.
  7. Wybrane filmy krótkometrażowe będą pokazywane w kuratorskich programach filmów krótkometrażowych lub jako filmy wspierające filmy pełnometrażowe.
  8. Wybrane filmy mogą być także prezentowane w trakcie festiwalowych pokazów odbywających się poza terminem festiwalu oraz w wydarzeniach firmowanych przez PPFW.
  9. Festiwal nie pokrywa kosztów przejazdu i zakwaterowania twórczyń_ów i innych osób związanych z zakwalifikowanymi filmami.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia fragmentów zakwalifikowanych filmów (nie dłuższych niż 3 minuty), a także do umieszczenia informacji o filmie na stronie internetowej Festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych dotyczących Festiwalu i jego edycji specjalnych.
  11. Do Festiwalu mogą zostać zgłoszone filmy, do których osoby zgłaszające dysponują prawami, w tym prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, umożliwiającymi zgłoszenie filmu na Festiwal oraz wyświetlanie go podczas Festiwalu. W szczególności osoby zgłaszające film do Festiwalu zobowiązane są zapewnić, aby: 1) przysługiwały im majątkowe prawa autorskie do zgłaszanego filmu (w tym prawa do wykorzystywanych w filmie utworów) lub stosowne licencje w tym zakresie, 2) przysługiwały im prawa pokrewne do zgłaszanego filmu lub stosowne licencje w tym zakresie, 3) rozpowszechnianie wizerunków osób w związku ze zgłoszeniem filmu na Festiwal lub wyświetlaniem filmu podczas Festiwalu nie naruszało dóbr osobistych osób, których wizerunek dotyczy.
  12. Osoba zgłaszająca film do udziału w Festiwalu zobowiązana jest, w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych przysługujących jej do filmu lub poszczególnych jego elementów, albo też jej dóbr osobistych, do naprawienia poniesionej przez Organizatora szkody i pokrycia wszelkich kosztów związanych z podniesionymi roszczeniami (art. 392 k.c.).
  13. Osoba zgłaszająca powierza organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przetwarzanie danych osobowych.
   13.1 Powierzenie obejmuje dane osobowe osób wymienionych na formularzu zgłoszeniowym i osób wymienionych na liście płac, w szczególności twórców filmu i artystów wykonawców. Powierzenie obejmuje następujące dane osobowe: 1) imię i nazwisko, 2) adres poczty elektronicznej, 3) numer telefonu, 4) zawód.
   13.2 Organizator może przetwarzać powierzone dane osobowe w celu zakwalifikowania filmu do konkursu, jak również w celu wyświetlania filmu. Organizator upoważniony jest dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie innym podmiotom.
  14. Filmy zawierające: seksistowskie, homofobiczne, transfobiczne, zawstydzające ciało, rasistowskie, przemocowe treści nie będą brane pod uwagę!!!

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ppfw.pl

§ 1
Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.ppfw.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca – Post Fundacja z siedzibą w Warszawie przy Alei Wojska Polskiego 41/43, 01-503 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940397, NIP: 525-28-89-599, REGON: 520780248; adres poczty elektronicznej: office@ppaf.pl;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę festiwal filmowy,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).


§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady
  1. świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę,
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  1. usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie,
  2. usługę elektronicznego formularza kontaktowego,
  3. usługę newsletter.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zamówienie usługi newsletter oraz skorzystanie z usługi elektronicznego formularza kontaktowego wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Serwisu oraz w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


§ 3
Warunki techniczne korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. kontem poczty elektronicznej – w przypadku zamiaru korzystania z Usługi elektronicznego formularza kontaktowego oraz Usługi newsletter;
  3. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Microsoft Edge 18 lub wyższą, Safari 10 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script.


§ 4
Zawarcie umowy o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznego formularza kontaktowego następuje na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 4. Usługa przeglądania i odczytywania materiałów zamieszczanych w Serwisie świadczona jest przez czas rzeczywistego korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 5. Usługa newsletter oraz Usługa elektronicznego formularza kontaktowego świadczone są przez czas oznaczony.


§ 5
Usługa newsletter

 1. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza, zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców.
 2. Zamówienie newslettera wymaga wpisania adresu e-mail do formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wciśnięcia przycisku “Wyślij” po uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia subskrypcji poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny wysłany na adres e-mail wskazany na formularzu. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje w momencie potwierdzenia subskrypcji w sposób, o którym mowa powyżej.
 3. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.
 4. Elementy graficzne i treści newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim współpracującym z Usługodawcą i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy może stanowić naruszenie prawa.


§ 6
Usługa elektroniczny formularz kontaktowy

 1. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza, zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznego formularza kontaktowego następuje w momencie wpisania adresu e-mail i treści wiadomości do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku “Wyślij” po uprzedniej akceptacji Regulaminu.


§ 7
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności umożliwienia dostępu do materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz wysyłania newslettera.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


§ 8
Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie ulega rozwiązaniu z momentem zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie. Usługobiorca rezygnuje z newslettera klikając w link zatytułowany “nie chcę otrzymywać wiadomości” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter. Usługobiorca może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi newsletter, w sposób określony w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 3. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 12 Regulaminu.


§ 9
Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Zgodnie z najlepszą wiedzą Usługodawcy na dzień przyjęcia Regulaminu, zagrożenia związane z korzystaniem z Usług są następujące:
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing – technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
  6. piractwo – oprogramowanie, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
  7. sniffing – polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
  8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/ lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ochrony usług opartych na lub polegających na warunkowym dostępie;
  9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
  10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.


§ 10
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać za pomocą listu poleconego przesłanego na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@ppaf.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Usługobiorcy, jego adres do korespondencji oraz przyczynę złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy podany w reklamacji lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji.


§ 11
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług;
  2. w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  3. w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy w postaci elektronicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  4. w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę;
  5. w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na mierzeniu efektywności Serwisu;
  6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w postaci diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu oraz zapewnienia jego prawidłowej konfiguracji i bezpieczeństwa informatycznego.
 4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne.
 5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:
  1. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit a. powyżej- przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;
  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit b. powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji;
  3. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit c. powyżej 4 powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy;
  4. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit d. powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski;
  5. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit e. powyżej – do momentu przechowywania plików służących mierzeniu efektywności Serwisu na komputerze Usługobiorcy;
  6. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit f. powyżej – do momentu korzystania przez Usługobiorcę Serwisu.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 lit. powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b-f powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach kontaktowych udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.
 11. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.
 12. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), a w przypadku Usługobiorców będących konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 15 kwietnia 2022 r.

Subscribe to our newsletter!

Subskrybuj nasz newsletter!